Amb RateNow recollim feedback immediat sobre exposicions i reformes arquitectòniques, com la nova entrada al museu. Entendre al nostre públic ens ajuda a aplicar canvis i atreure més visitants.

Susana Navarro, directora de Comunicació, MMB

Feedback en museus i
equipaments culturals

  • 40 vegades més feedback que a Tripadvisor
  • Pregunta l’opinió al visitant i fes-lo partícip de l’experiència cultural
  • Coneix al teu públic: què els motiva a visitar-te, d’on vénen, quina edat tenen
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer

“Con RateNow recogemos feedback inmediato sobre exposiciones y reformas arquitectónicas, como la nueva entrada al museo. Entender a nuestro público nos ayuda a aplicar cambios y atraer más visitantes.”

Susana Navarro, directora de Comunicación, MMB

Feedback en museos y
equipamientos culturales

  • 40 veces más feedback que en Tripadvisor
  • Pregunta la opinión al visitante y hazle partícipe de la experiencia cultural
  • Conoce a tu público: qué les motiva a venir, de dónde vienen…
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayuda a mejorar y crecer

CULTURA

Vols conèixer la satisfacció dels clients dels teus equipaments culturals?
Oferim models d’enquesta de satisfacció per al sector cultural