Amb RateNow recollim feedback immediat sobre exposicions i reformes arquitectòniques, com la nova entrada al museu. Entendre al nostre públic ens ajuda a aplicar canvis i atreure més visitants.

Susana Navarro, directora de Comunicació, MMB

Feedback en museus i
equipaments culturals

  • 40 vegades més feedback que a Tripadvisor
  • Pregunta l’opinió al visitant i fes-lo partícip de l’experiència cultural
  • Coneix al teu públic: què els motiva a visitar-te, d’on vénen, quina edat tenen
  • Centenars de suggeriments i crítiques en temps real que t’ajuden a millorar i créixer

“Con RateNow recogemos feedback inmediato sobre exposiciones y reformas arquitectónicas, como la nueva entrada al museo. Entender a nuestro público nos ayuda a aplicar cambios y atraer más visitantes.”

Susana Navarro, directora de Comunicación, MMB

Feedback en museos y
equipamientos culturales

  • 40 veces más feedback que en Tripadvisor
  • Pregunta la opinión al visitante y hazle partícipe de la experiencia cultural
  • Conoce a tu público: qué les motiva a venir, de dónde vienen…
  • Cientos de sugerencias y críticas en tiempo real que te ayuda a mejorar y crecer

MODEL D'ENQUESTA PER A MUSEUS I EXPOSICIONS

Vols conèixer la satisfacció dels clients dels teus equipaments culturals?
Oferim models d’enquesta de satisfacció personalitzats per al sector cultural

Emoticonos Valoración
Ejemplo pregunta Exposición Museo
Ejemplo Valoración Obras Cultura
Ejemplo Pregunta Valoración Textos y Vídeos Informativos
Valoración Distribución Espacio
Ejemplo Pregunta Motivación Exposición
Pregunta Multirespuesta Canal Conocimiento Exposición
Ejemplo Pregunta CP - Cultura
Ejemplo Pregunta Edad - Cultura
Ejemplo Pregunta Cultura Mejora
Ejemplo Cultura E-Mail
Gracias Ratenow